UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1

Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Republici Srpskoj zbog proglašenja vanrednog stanja.

Član 2

(1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(3) Hitnim postupcima u parničnoj materiji, vanparničnoj materiji i izvršnoj materiji smatraju se:

1) postupci iz porodično-pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno lišenja roditeljskog prava i obaveza izdržavanja,

2) postupci za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu,

3) postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,

4) statusni postupci u vezi sa primjenom Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19),

5) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,

6) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,

7) postupci izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodično-pravnim odnosima,

8) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke.

Član 3

(1) Rokovi za podnošenje prijedloga oštećenog za krivično gonjenje u krivičnom postupku i za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka od oštećenog prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) U krivičnom i prekršajnom postupku rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova i za preduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(4) Hitnim postupcima u krivičnoj materiji smatraju se:

1) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

2) postupci koji se vode za krivična djela iz čl. 194. i 195. Krivičnog zakonika Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/17),

3) postupci koji se vode za krivična djela izvršena za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem,

4) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja.

(5) Hitnim postupcima u prekršajnoj materiji smatraju se:

1) postupci pokrenuti u smislu člana 175. Zakona o prekršajima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 63/14, 110/16 i 100/17) od ovlašćenih organa,

2) postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

Član 4

(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(3) U upravnim sporovima usmena rasprava neće se sprovoditi, osim u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom za zakonskom snagom.

(4) Hitnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:

1) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu bezbjednost,

2) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednost,

3) postupci koji se sprovode radi hitnog i efikasnog funkcionisanja republičkih organa uprave, republičkih upravnih organizacija i organa jedinice lokalne samouprave u opštini ili gradu.

Član 5

Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz ove uredbe sa zakonskom snagom prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

Član 6

Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme vanrednog stanja.

Član 7

Lično dostavljanje podnesaka i pismena, kada je to propisano posebnim zakonom ne vrši se, osim u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

Član 8

Sudija ili predsjednik vijeća može iz razloga iz člana 1. ove uredbe sa zakonskom snagom na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Član 9

Prestankom važenja ove uredbe sa zakonskom snagom nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ove uredbe sa zakonskom snagom i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ove uredbe sa zakonskom snagom.

Član 10

Ova uredba sa zakonskom snagom stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.