Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje

Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje

Većina nas, pa i oni koji se ne bave pravom, često čujemo za pojam urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upoznati smo da je za njihovo dobijanje potrebna relativno duga i komplikovana procedura. Ukoliko planirate da gradite poslovni objekat, zgradu ili jednostavno kuću za sebe i svoju porodicu, onda će vam ovaj članak pružiti informacije o određenim koracima koje morate poduzeti.

Postupak dobijanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje regulisani su Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Da bi se jedan objekat mogao graditi mora se prvo dobiti urbanistička sagalasnost. Prema zakonskim odredbama Urbanistička saglasnost je upravni akt koji donosi nadležni organ, a kojim se definišu preduvjeti za projektovanje i odobravanje buduće promjene u prostoru u skladu sa planskim dokumentima, osim za jednostavne građevine definisane odredbama navedenog Zakona.

Nakon izdavanja urbanističke saglasnosti i nakon što ovo Rješenje postane pravosnažno, izdaje se građevinska dozvola – odobrenje za građenje. Odobrenje za građenje je upravni akt koji se donosi u obliku rješenja kada se utvrdi da je građenje u skladu sa Zakonom, planskom dokumentacijom, drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, lokacijskom informacijom ili urbanističkom saglasnošću.

Postupak izdavanja urbanističke saglasnosti

Dakle, prvi korak za dobijanje odobrenja za građenje nekog objekta je podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti. To je postupak u kome se utvrđuje da li je moguće graditi određeni objekat na određenoj lokaciji. Da bi se vaš zahtjev uopće razmatrao on mora sadržavati osnovne dokumente koje je zakon jasno propisao. Samo vlasnik parcele koji mora dokazati svoje vlasništvo može podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Uz zahtjev ste obavezni priložiti:
– Izvod iz zemljišne knjige
– Kopiju katastarskog plana
– Idejno rješenje ili idejni projekat vaše građevine
– Opis predviđene tehnologije rada
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
– Dokaz o postojanju pravnog interesa za izdavanje urbanističke saglasnosti (izvod iz zk sa upisanim pravom vlasništva npr. ili neka sudska odluka ili rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili će ga steći)

Kada organ uprave dobije zahtjev, dužan je prema zakonu da u roku od 15 dana riješi po njemu, ali se ovaj rok u praksi ne poštuje, iako strogo formalan zakonski rok. Jedna od stvari koje u praksi predstavljaju veliki problem je to što zakon kao zainteresovane stranke u postupku tretira sve vlasnike susjednih parcela. To znači da se svi susjedi moraju upoznati sa tim postupkom i mora im se dati mogućnost aktivnog učešća, što dovodi do brojnih žalbi i odugovlačenja postupka. Uz urbanističku saglasnost se izdaje i lokacija objekta, što predstavlja izvod iz planske dokumentacije gdje je ucrtana lokacija objekta sa jasnim gabaritima i jasnom identifikacijom parcele. Važenje urbanističke saglasnosti je godina dana od izdavanja, a može se produžiti za još godinu dana.

Postupak izdavanja odobrenja za građenje

Ovaj postupak možete pokrenuti nakon što dobijete urbanističku saglasnost i nakon što ona postane pravosnažna. Prema zakonu ovaj postupak se mora okončati u roku od 30 dana od dana podnošenja vašeg zahtjeva. Uz zahtjev za odobrenja za građenje prilaže se:
– Pravosnažna urbanistička saglasnost, Lokacija objekta i izvod iz katastra za parcelu na
kojoj se gradi
– Dokaz o pravu građenja na predmetnoj parceli
– Ažurni geodetski snimak – plan sa ucrtanom situacijom buduće građevine
– Dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi
na nekom od elektronskih medija
– Pisani izvještaj i potreba o nostrifikaciji ako je potrebno
– Dokazi određeni posebnim propisima iz oblasti zaštite okoliša
– Saglasnost nadležnog upravitelja cesta
– Elaborati o istražnim radovima ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog
projekta, te tehnološki elaborat ako je potreban;
– Dokaz o izvršenoj obavezi u pogledu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u skladu
sa Zakonom o prostornom uređenju
– Dokaz o uplati administrativne takse
– Ostala dokumentacija navedena Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti kao što su

Saglasnosti KJKP Vodovod i Kanalizacija, saglasnost Elektrodistribucije i sl.

Nakon što se vaš zahtjev primi, prosljeđuje se urbanisti koji vrši kontrolu projekata kao i dostavljenih dokaza, te utvrđuje da li je projekat izrađen prema datoj urbanističkoj saglasnosti. Imovinska služba utvrđuje da li su riješeni imovinski odnosi, te obračunavaju rente za pogodnost i građevinsku rentu kao i naknadu za sklonište, jer su to sve uvjeti za izdavanje građevinske dozvole. Kada se izda odobrenje za građenje, onda možete početi za radovima i građenjem vašeg objekta, a rok važenja odobrenja za građenje je jedna godina, tj. to je rok u kojem morate početi sa izvođenjem radova.

Za svu pomoć i konsultacije koje trebate na datu temu, zbog brojnih komplikacija koje mogu nastati u procesu dobijanja datih saglasnosti, stojimo vam na raspolaganju na našoj e-mail adresi i kontakt telefonu.