Učestvovali ste u saobraćajnoj nezgodi koju niste skrivili? Želite da naplatite štetu od osiguranja? Ovo su upute za vas…

Ako ste oštećeno lice i niste odgovorni za štetu, imate pravo da Vam da šteta bude nadoknađena. Društva za osiguranje odgovaraju za štetu samo ako treće oštećeno lice zahtjeva njenu naknadu. Koristite svoje zakonsko pravo i obratite se neposredno društvu za osiguranje, sa kojim je vlasnik vozila koje prouzrokovalo štetu, zaključilo ugovor o autoosiguranju i tražite da snime i sačine zapisnik o oštećenju na Vašem vozilu i za sebe zadržite jedan potpisan primjerak zapisnika. Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete i sastavljanja zapisnika o oštećenju vozila. Ukoliko ste povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi odmah se obratite ljekaru, jer Vam je medicinska dokumentacija neophodan dokaz o vrsti i stepenu povrede. Informišite se o svojim pravima, provjerite koje dokumente treba da priložite kako bi dokazali da se pretrpjeli štetu i dokumentujte odštetni zahtjev. Ostavite za sebe kopiju sa dokazom da ste predali odštetni zahtjev, šta ste predali i kada ste to učinili. Koristite prednosti vansudskih načina rješavanja sporova iz osiguranja (pravo da se obratite neposredno društvu za osiguranje sa kojim je vlasnik vozila, koje je prouzrokovalo štetu, zaključilo ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, pravo da uložite prigovor društvu za osiguranje). Korištenje advokatskih usluga je preporučeno zbog mogućih komplikacija sa osiguravajućim društvima, a advokati imaju iskustvo iz prakse i znaju se nositi sa istim. Ukoliko ste iscrpili sve mogućnosti vansudskog rješavanja spora, a spor nije riješen, podnesite tužbu nadležnom sudu. Rok za podnošenje tužbe je 3 godine od dana kada se desila nezgoda, odnosno kada je šteta nastala.

Ukoliko se desio osigurani slučaj dužni ste da:

  • pozovete i sačekate službena lica da izvrše uviđaj, u skladu s propisima o bezbjednosti saobraćaja,
  • društvu za osiguranje, sa kojim ste zaključili osiguranje od autoodgovornosti, prijavite tu činjenicu u roku od tri dana. 

Ukoliko je protiv Vas podnijeta tužba za naknadu štete, dužni ste da vođenje parnice prepustite društvu za osiguranje sa kojim ste zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti, a imate pravo na naknadu opravdanih troškova u parničnom postupku. Vodite računa da postoje slučajevi u kojima će, nakon što se oštećenom nadoknadi šteta, od Vas biti zahtjevan povrat isplaćenih sredstava (pravo regresa društva za osiguranje od osiguranika), a to su: 

  • kada ste nesreću izazvali namjerno, 
  • kada ste upravljali vozilom bez vozačke dozvole, 
  • kada vozilo koje je prouzrokovalo nezgodu, niste koristili u svrhu koja je navedena u ugovoru o osiguranju, 
  • kada ste kao vozač bili pod uticajem alkohola ili droga.

Naša advokatska kancelarija svaki mjesec riješi nekoliko slučajeva naplate štete od osiguranja zbog saobraćajnih nezgoda i imamo višegodišnje iskustvo u radu sa istim. Ukoliko imate problema sa naplatom onog što Vam pripada kao osiguraniku, obratite nam se na naš kontakt telefon ili e-mail.