Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu!

Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu!

Svjedoci smo ovih dana različitim odlukama, naredbama kriznih štabova i nadležnih organa koje se donose u cilju zaštite zdravlja i života svih nas. Sve ove mjere i odluke u skladu su sa odredbama važećeg krivičnog zakonodavstva naše zemlje. Naše krivično zakonodavstvo poznaje nekoliko krivičnih djela kojima se štiti zdravlje i životi ljudi kada su u pitanju zarazne bolesti.

Prvo od njih je „nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“. Ko za vrijeme epidemije određene zarazne bolesti ne postupi po naredbama ili odlukama donesenima na osnovu propisa nadležnog organa (a to su kod nas u trenutnoj situaciji najčešće Krizni štabovi kantona) kojim se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Drugo krivično djelo koje ćemo spomenuti je „prenošenje zarazne bolesti“. Onaj ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika, kao što su izolacije i samoizolacije o kojima kod nas slušamo svaki dan ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zaraznebolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ko navedeno krivično djelo učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Prateći društvene mreže, vijesti i cjelokupnu situaciju u našem društvu, primjetimo da mnoga lica koja krše izolaciju ili samoizolaciju koja je naređena mjerama zdravstvenih organa radi kontakta sa zaraženih osobama ili dolaska iz rizičnih područja, misle da će se represija države nad njima završiti tako što će ih policija kazniti ili privesti, jer nisu zatečeni na adresi na kojoj treba da borave u vrijeme izolacije, prema Rješenju nadležnog organa koje su dobili. To su mjere trenutnog postupanja, međutim Krivični zakon FBiH je takvo ponašanje predvidio i kao krivična djela koja smo naveli.

Treće krivično djelo koje se nadovezuje na prethodno pomenuta je krivično djelo „teška djela protiv zdravlja ljudi“, koje propisuje da će usljed neodgovornog ponašanja pojedinaca, odnosno takvog ponašanja kojima se krše propisi i naredbe nadležnih državnih tijela, a usljed toga došlo do teške tjelesne povrede neke osobe, do teškog narušavanja zdravlja druge osobe ili do pogoršanja ove situacije pandemije, za takvo ponašanje predviđena je kazna zatvora od 1 do 8 godina zatvora. I najzad, u najtežem slučaju ako je zbog neodgovornog ponašanja, odnosno nepoštivanja propisa nadležnih državnih tijela prouzrokovana smrt jedne ili više osoba, onda kazna zatvora iznosi do 12 godina. Zakonska regulativa po ovom pitanju je jako rigorozna.
Dakle, tumačeći ove zakonske odredbe dolazimo do zaključka da ko ne poštuje odredbe, smatra se da zbog takvog ponašanja automatski nastupa opasnost za zdravlje ljudi, odnosno za širenje zarazne bolesti, te se za osnovni oblik ovog djela ne mora čekati da neko već oboli, a ako dođe do težih posljedica, onda naravno slijede i teže kazne.

Još ćemo se osvrnuti i na krivično djelo „zapošljavanje zaraženih osoba“. Kod ovog djela ne mora bit riječ o novom zapošljavanju, nego zakonodavac kaže ko drži zaposlenu osobu za koju je utvrđeno (ili se sumnja) da boluje od zarazne bolesti, pogotovo u pogonima za proizvodnju hrane ili institucijama gdje se radi sa djecom, obdeništima, školama ili instutucijama kao što su bolnice, također će doći pod udar zakona. Ko drži takvu osobu zaposlenom pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
Radi svoje sigurnosti, kao i sigurnosti vaših bližnjih poštujte naredbe nadležnih organa. U suprotnom dovodite sve nas kao društvo u opasnost, a pored toga ćete biti i krivično odgovorni, te na sudu se opravdanja koja često iznose osobe koje krše izolaciju neće moći uzeti kao olakšavajuće okolnosti. Upravo zbog stanja pandemije sa kojim se suočava naša država, činjene ovih krivičnih djela u datoj situaciji može samo biti otežavajuća okolnost za sve koji krše propise i koji će se suočiti sa sudskim procesima.

U ime kolektiva naše advokatske kancelarije, želimo Vam sreću i sigurnost u ovim teškim vremenima za sve nas.