Sticanje državljanstva BiH naturalizacijom

Pitanje državljanstva u svim pravnim sistemima pa i u našem je jedno od najznačajnijih pitanja. Svaka država propisuje stroge propise kako i na koji način se može steći državljanstvo i naravno kako se može i izgubiti to državljanstvo. Kad je u pitanju BiH tu je Zakon o državljanstvu je donesen na dva nivoa, prvi nivo je BiH a drugi nivo su entiteti je i Distrikt Brčko. U Zakonu o državljanstvu BiH je jasno definisano da entiteti i Distrikt Brčko donose Zakon o državljanstvu, ali da odredbe tog zakona ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Zakona o državljanstvu BiH. Zakon o državljanstvu BiH koji je krovni zakon koji se mora poštivati od svih nivoa vlasti. Pema ovom zakonu državljanstvo BiH je moguće steći: po osnovu porijekla, rođenja na teritoriji BiH , usvojenja, putem naturalizacije i putem međunarodnog sporauzuma.
Sticanje državljanstva naturalizacijom je najprimjenjljiviji način sticanja državljanstva bilo koje države. Uslovi za sticanje državljanstva naturalizacijom su gotovo slični kod svih pravnih sistema evropskih država, jer je Zakon o državljanstvu BiH svoje odredbe uskladio sa međunarodnim standardima.

Prema zakonu o državljanstvu BiH državljanstvo naturalizacijom može steći lice koje je napunilo 18 godina, koje ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, koje poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda BiH, kome nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljivanja stranaca sa teritorija BiH od strane organa čiji je legalitet uspostavljen ustavom, koji nije osuđivan na izdržavanje kazne za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine na period od 8 godina od podnošenja zahtjeva.

Ova lica se moraju odreći državljanstva matične države ili na drugi način da izgube svoje državljanstvo, osim u slučaju da postoje bilateralni sporazumi između dvije države u smislu sticanja dvojnog državljanstva. Također se protiv tog lica ne smije voditi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtjevati. Ovom licu se ne smije izdati mjera koja predtsavlja prijetnju po sigurnost BiH. To lice mora imati osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava egzistenciju, ali isto tako ovo lice mora izmiriti sve poreske i druge finansijske obaveze. Na kraju lice koje traži državljanstvo mora potpisati izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak BiH.

Procedure i uslovi propisani za sticanje državljanstva naturalizacijom su jako strogi i prilikom odlučivanja o prijemu u državljanstvo, isti moraju biti kompletno ispunjeni.
Osim redovne naturalizacije državljanstvo je moguće steći i olakšanom naturalizacijom. U olakšanu naturalizaciju spada bračni drug državljanina BiH, pod uslovom da je brak trajao najmanje pet godina prije odnošenja zahtjeva i da još uvijek traje, da se ovo lice odrekne državljanstva matične države osim ako ne postoji bilateralni sporazum, da ima stalni boravak i da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH.

U olakšanu naturalizaciju spada i dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ako ima odobren privremeni boravak ili stalni boravak na teritoriji BiH.
U ovu kategoriju spadaju i lica bez državljanstva i lica koja imaju status izbjeglice pod uslovom da imaju neprekidan boravak na teritoriji BiH u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.

Maloljetno lice koje je steklo državljanstvo BiH, ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji BiH bez obzira na dužinu stiče državljanstvo.
Osim navedenih lica putem olakšane naturalizacije državljanstva stiču i emigranti koji su se vratili u BiH, te prva i druga generacija potomaka lica koja su se vratila u BiH.