Promet Bitcoin valute i drugih digitalnih valuta – porezni režim

Ukoliko se radi o pravnim licima koji trguju kriptovalutama kao što je Bitcoin Zakon o PDV u svom članu 3. propisuje da je predmet oporezivanja PDV-om promet dobara i usluga koje poreski obaveznik u okviru svojih djelatnosti obavlja na teritoriju Bosne i Hercegovine uz naknadu i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Predmet dobara, u smislu člana 4. stav 1. Zakona smatra se prijenos prava raspolaganja i na stvarima. Prema odredbi člana 8. Zakona, prometom usluga smatraju se svi poslovi i radnje izvršene u okviru obavljanja privredne djelatnosti, a koje ne čine promet dobara iz članova 4-7.

Od plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije, uključujući i vrijednosne papire, koji se odnose na novčanice i kovanice koje predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja u svakoj zemlji, osim kolekcionarskih predmeta.

Imajući u vidu da kripto valute nisu zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini član 25. Zakona o PDV se ne može primijeniti na pravo oslobađanja od PDV-a.

Ukoliko kripto valutama trguju i prihode ostvaruju fizička lica prihod od toga je oporezovan u skladu sa odredbama Poreza na dohodak.

Za dodatne informacije kontaktirajte svog advokata.