Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati firma

Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduzeće

Često ljudi koji planiraju da pokrenu neki biznis, otvore firmu, postavljaju pitanje o tome da li privredno društvo mora obavezno imati najmanje jednog radnika u radnom odnosu, te da li taj radnik može biti direktor.

Odgovor na ova pitanja daje nam Uredba o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti. („Službene novine FBiH“, br. 15/98 i 05/99). Ovom Uredbom je predviđeno je da registrovanu privrednu i vanprivrednu djelatnost, prema propisima o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, može početi obavljati preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje ima direktora preduzeća, odnosno drugog pravnog lica, koji je socijalno osiguran u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu u kojem obavlja djelatnost i zaposlene radnike odgovarajuće stručne kvalifikacije, prema potrebama djelatnosti datog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica.

Nadalje, uredba propisuje najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduzeće, odnosno drugo pravno lice, pored direktora, pa tako su prema broju radnika djelatnosti određene:

– Jedan (1) radnik u djelatnosti: a) trgovina na veliko uz naknadu na ugovornoj osnovi (posrednička prodaja), b) kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak, c) barovi, d) kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom, e) iznajmljivanje vlastitih nekretnina ili iznajmljivanje automobila, f) računarske (kompjuterske) i srodne aktivnosti, g) čišćenje svih vrsta objekata, h) djelatnosti zubarske prakse, i) prikazivanje filmova i ostale zabavne djelatnosti, j) sportske djelatnosti, k) trgovina na malo izvan prodavnica, te druge slične djelatnosti detaljnije pobrojane u Uredbi.

– Dva (2) radnika u djelatnosti: a) vađenje kamena, vađenje šljunka, pijeska i gline, b) prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, proizvodnja mlinskih proizvoda, hrane za životinje, kao i proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, c) proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna, proizvodnja kofera, ručnih torbica, saračkih i sedlarskih proizvoda i obuće, d) proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja predmeta od pluta, slame, pletarskih materijala, kao i ostalih drvenih proizvoda, e) proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, f) proizvodnja sportske opreme, muzičkih instrumenata, igara i igračaka, g) trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom, trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, h) restorani, osiguranje života, kurirske usluge, te druge slične djelatnosti detaljnije pobrojane u Uredbi.

– Tri (3) radnika u djelatnosti: a) uzgoj stoke peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, b) proizvodnja rezane građe i impregnacija drveta, c) proizodnja papirnih i kartonskih proizvoda, proizvodnja namještaja, d) hoteli, te druge slične djelatnosti detaljnije pobrojane u Uredbi

– Petnaest (15) radnika u djelatnosti: a) visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova
Najmanji broj zaposlenih radnika odnosi se na svaku pojedinačnu djelatnost, a preduzeće, odnosno drugo pravno lice može početi obavljati samo onu djelatnost za koju pojedinačno ispunjava najmanji broj zaposlenih radnika, prema odredbama Uredbe.
Za sve dodatne informacije o Uredbi i konslutacije o vašoj djelatnosti, javite nam se na naš e-mail i kontakt telefon.