Tenderska dokumentacija – Lična sposobnost ponuđača

U pogledu lične sposobnosti kandidata/ponuđača, a u skladu sa članom 45. Zakona ugovorni organ, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 22. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, dužan je odbaciti zahtjev za učešće ili ponudu ako: a) je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična […]

See More

Poništenje tendera zbog diskriminacije- ukraćivanje uvida

Imajući u vidu strogu formalnost postupka javne nabavke, bez obzira da li se radi o nabavci roba, usluga ili radova, ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi […]

See More