Namaterijalna šteta – šta se može naplatiti?

Zakon o obligacionim odnosima definiše nematerijalnu štetu kao fizički bol, psihički bol i strah. Ukoliko nema prethodno navedenih posljedica nema ni osnova za isplatu novčane naknade bez obzira o čemu se radi, te njihovo trajanje mora biti opravdane jačine i tranjanja. U nastavku se nalazi pregled zbog čega se novčana naknada može zahtijevati: – Pretrpljeni […]

See More